תנאי שימוש

 1. סטארטאינט בע"מ, ח.פ 516305059 (להלן: "החברה") מספקת שירותי אינטרנט שונים, כמפורט להן, בין היתר באמצעות, אתר החברה שכתובתו www.startint.co.il ותתי אתרים נוספים (להלן: "האתר").
 2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") לתנאי תקנון זה.
 3. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין החברה. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

השירותים

 1. החברה מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי אחסון/אירוח אתרים, פיתוח אתרים ודפי אינטרנט לרבות רכישת תבניות (Templates) לבניית אתרים, קידום אתרים ושיווק באינטרנט (להלן ולעיל: "השירותים").
 2. השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.
 3. 8. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי .
 4. השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

 

חשבונות ותשלומים

 1. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי החברה במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לחברה את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בדמי טיפול בסך של 250 ₪ לכל שעת עבודה.
 2. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד. כל המחירים הינם בשקלים חדשים ללא מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 3. במידה והלקוח שילם עבור שירותי החברה לתקופה קצובה מראש ובמועד סיום השירות, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות, יועברו שירותי הלקוח על ידי החברה לחיוב תקופתי חודשי מתחדש שיחייב באמצעות פרטי אמצעי התשלום אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי המחירים העדכניים המפורטים באתר החברה.
 4. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע"י החברה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. למען הסר ספק יובהר כי ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח כאמור לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהוא, לרבות בגין שירותים אשר שולמו לתקופה קצובה מראש.
 5. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.
 6. החברה תספק ללקוח קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והשירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.
 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי.
 3. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי החברה על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

 

מידע, אבטחת מידע ופרטיות

 1. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי החברה הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. החברה אינה אחראית להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי החברה על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן מהחברה ובין שלא הוזמן ממנה, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.
 2. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.
 3. כל המידע והתכנים אשר יועלו על ידי הלקוח לשרתי החברה לא יגולה לאף צד שלישי כל שהוא למעט (1) על פי בקשתו של הלקוח; (2) לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח (3) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל שימוש ו/או צפייה ו/או גלישה ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך עמוד זה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

שימוש יתר במשאבים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס, CPU, נפח אחסון וכד'. ובכל בהתאם למסמכי ההתקשרות (תקנון זה והזמנת השירות). בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, החברה תיידע את הלקוח בדבר החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.
 2. בגין חריגה אשר תמשך למעלה מ- 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור יידרש הלקוח לשדרג את השירות ולשלם בגינו התאם למחירים המפורטים באתר החברה או להפסיק את השימוש החריג, לאלתר.
 3. לא פעל הלקוח כאמור, ו/או במידה והחריגה, תפגע ביכולתה של החברה לספק שירות ללקוחותיה יחויב הלקוח בתשלום נוסף בהתאם למפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה, לרבות השעיית ו/או ביטול השירות לאתר.

 

 

 

שימוש חוקי והולם בשירותים

 1. הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה, הזמנת השירות וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

27.1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים;

27.2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

27.3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזרו סיסמאות או כל שיטה אחרת;

27.4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של לקוח אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו לקוח או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

27.5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

27.6. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

27.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

27.8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;

27.9. יבוא או יצוא אסורים;

27.10. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

 1. בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת השירותים הניתנים לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
 2. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השירותים ללקוח לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

 

אחריות ושיפוי

 1. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.
 2. בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. קרי, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא תקנון זה או איכותם.
 3. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח
 5. הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו על יד החברה, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.

 

ביטול ההתקשרות

 1. החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, ללא צורך לנמק, על ידי מתן הודעה בכתב בת 14 ימים.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית החברה לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהקרים המפורטים להלן (1) הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה ולאחר שקיבל הודעה על כך; (2) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; (3) הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים; החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות.

 

 

 

 

 

כללי

 1. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
 2. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
 3. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.
 4. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהלקוח בקשר עם תקנון זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציודים ותוכנות אשר סופקו ללקוח. ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.
 5. כל הודעה, אשר תשלח החברה ללקוח לפי הכתובת שמסר לה תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה הלקוח מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.
 6. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.
 7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות החברה לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 8. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה על מנת לאפשר לכם חווית שימוש קניה פשוטה, מהירה ובטוחה וזאת 24/7 למעט יום כיפור ומקרים חריגים נוספים בדוא"ל [email protected] בטלפון שירות לקוחות
  073-7510901.

 

מדניות פרטיות

תנאי מדניות פרטיות אלו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") לתנאי מדיניות הפרטיות להלן, אשר באים להוסיף על המפורט בתקנון האתר המפורסם בקישור https://www.startint.co.il/Pr

 

 

איזה מידע אנחנו אוספים?

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הלקוח לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). לקוח שיקליד את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר. ויודגש האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של הלקוח.

כמו כן, במהלך שימוש הלקוח באתר יתכן וייאסף מידע אודות הלקוח, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: "מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הלקוח למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?

לצורך שימוש הלקוח בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הלקוח, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הלקוח באופן אישי.

לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י האתר בעצמו ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.

האתר יעביר את המידע האישי לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • על פי בקשתו של הלקוח.
 • לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
 • בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר ללקוח.
 • העברת מידע לכל גוף קשור למנהלת האתר ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר.
 • אם הלקוח עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון האתר, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, למפעילת האתר, קניינה וטובתה.

מובהר כי האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול לדעתו הבלעדי.

הסכמות הלקוח. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי הלקוח באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך האתר ל, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הלקוח באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

הלקוח רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת [email protected] יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

עוגיות – Cookies

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הלקוח באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר ללקוח שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הלקוח ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות .(Cookies) "

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

פרסומות באתר וקישורים חיצוניים

מנהלת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, מנהלת האתר מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הלקוח בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הלקוח לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הלקוח. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הלקוח. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הלקוח מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר אינו אחראי בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן מדיוניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

שירות תיקוני סלולר

ברוכים הבאים לאתר חברת Startint Ltd. (להלן: “סטארטאינט בע"מ” או “החברה” או “אנחנו”).

 

 

 

אנא קרא בעיון את תנאי שימוש אלו הכוללים גם את מדיניות הפרטיות (שניהם יכונו להלן: “תנאי השימוש “ או “התנאים“) לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם השימוש באתר סטארטאינט בע"מ (להלן: “האתר“) לרבות כניסה אליו ו/או ביצוע הזמנה ו/או שימוש בשירותים הנך מעיד על הסכמתך המליאה לתנאי השימוש. לתשומת לבך כי שירותים מסויימים עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (להלן: “תנאים נוספים“).

אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים.

תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר, אולם הם מתייחסים במישרין לכל אחד ואחת מכם ומכן ויחולו כהסכם ביניכם לבין סטארטאינט בע"מ. אנא קראו אותם שכן בכניסה ושימוש באתר ובשירותים  אתם מביעים את הסכמתכם להם ומאשרים כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינכם מסכימים להם, אנא אל תעשו שימוש באתר ובשירות.

תנאים נוספים עשויים לחול על שירותים מסוימים המופעלים על ידי סטארטאינט בע"מ, כגון מדיניות בקשר עם פעילות או מבצע מסוימים, ותנאים נוספים אלה יימסרו לך ביחס לשירות הרלוונטי. התנאים הנוספים יתווספו לתנאים אלה, וייחשבו חלק מהם.

סטארטאינט בע"מ רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן, מעת לעת, את התנאים הנוגעים לאפליקציה ו ו/או לשירותים. תיקונים אלה ייכנסו לתוקפם עם פרסום התנאים המעודכנים על ידי סטארטאינט בע"מ בכתובת באתר או בתנאים הנוספים בשירות הרלוונטי. המשך שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר תיקון זה מהווה את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

השימוש באתר הינו לשימוש אישי ובלבד שנועד למטרות חוקיות ועומד בתנאי השימוש ובהוראות הדין. אין לעשות כל שימוש מסחרי.

ביצוע פעולות באתר, לרבות רכישת מוצרים מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18).

. בנוסף, ידוע לך כי ביצוע התיקונים אפשרי רק במקרה שנוכח במקום הביקור אדם בגיר הנושא אמצעי תשלום תקף מסוג כרטיס אשראי.

 1. מי אנחנו

סטארטאינט בע"מ הינה חברה המספקת שירותים בתחום תיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכן משווקת מוצרים ושירותים בתחום התקשורת.

 1. השירותים והתמורה
 2. שירותי התיקונים

אנו מספקים לך פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת למשתמשי האתר של סטארטאינט בע"מ (להלן: “האתר“) להזמין שירות תיקון לטלפונים ניידים באמצעות הזמנת השירות דרך האתר. הנך רשאי לעשות באתר ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בכל הוראות הדין הרלבנטיות ותנאי שימוש אלו.

 1. שירות תיקונים למכשירים סלולריים – דגשים
 2. השירות מאפשר למשתמשי האתר לקבל שירות תיקונים לדגמים נבחרים של מכשירים סלולריים באמצעות הזמנת השירות באתר ובכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתנאים אלו ובהתאם להוראות כל דין.
 3. במסגרת פתיחת הקריאה באתר, תתבקש לתת פרטים כמפורט באתר. עליך למסור פרטים נכונים. פרטים אלו יכללו גם מספר פרטים אישיים. למידע בנושא שמירת פרטים אלו והשימוש בהם, הינך מוזמן לעיין בפרק מדיניות הפרטיות.
 4. מתן השירות מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי וכן בקיום תיבת דואר אלקטרוני פעילה. חשוב שתשים לב: תשלום עבור השירותים המוצעים על ידינו יבוצע בכרטיס אשראי בלבד.
 5. שירותי התיקונים ניתנים לחלק מדגמי המכשירים וגרסאותיהם, בהתאם למדיניות סטארטאינט בע"מ כפי שתהיה מעת לעת. הינך מוזמן לעיין ולהתעדכן באתר באשר לדגמי המכשירים עבורם ניתן לספק את השירות.
 6. השירותים כוללים טיפול במספר סוגי תקלות בלבד, ועליך לבחור את סוג התקלה במסגרת הזמנת השירות. אנו ממליצים כי תעשה מאמץ לדייק בסוג התקלה, כיוון שעל בסיס בחירתך, יוצג לך מחיר התיקון. שים לב כי קיימות תקלות (כגון: בחירה בתקלה הקשורה בנזקי מים או בתקלה כללית בה המכשיר לא מגיב כלל) בהן סכום עלות התיקון יימסר לך על ידי הטכנאי, לאחר שיגיע אליך ויבחן את המכשיר. תחויב בעלות ביקור טכנאי, גם במקרה בו הצעת המחיר הסופית לא ניתנה לך מראש אלא על ידי הטכנאי במועד הביקור, אולם בחרת שלא לבצע את התיקון.
 7. המחירים הקבועים באתר לשירותים הינם תעריפים מופחתים. ככל שלא תבחר אחרת, הרכיבים שהוחלפו במסגרת התיקון יועברו לבעלות החברה. הינך זכאי לבקש בעת התיקון לקבל את הרכיבים שהוחלפו במכשירך בכפוף לתוספת תשלום בסך 0 ₪ לכל תיקון מכל סוג שהוא. על אף האמור, לא יושבו רכיבים מסוכנים, רכיבים שאורכם קטן מ-5 ס”מ ורכיבים שיש חובה למחזרם על פי דין (כדוגמת סוללות).
 1. תמחור השירות והתשלום בגינו
 2. לאחר הזנת פרטי התקלה, תופיע באתר הצעת המחיר עבור התיקון. הצעת המחיר ניתנת לפי התיאור שהוזן על ידך.
 3. בעת הגעת הטכנאי למיקום שנבחר על ידך, תתבצע תחילה אבחנה של התקלה במכשירך. לאחר ביצוע האבחנה, וככל שנדרש, יבוצע עדכון של התקלה המיועדת לטיפול ושל תעריף התיקון. בשלב זה, לאחר שתאשר את ביצוע התיקון ואת התעריף, יחל הטכנאי בביצוע התיקון.
 4. לאחר השלמת התיקון ובאותו המעמד, תתבקש להזין באתר את מספר כרטיס האשראי לצורך ביצוע התשלום.
 5. במקרה שבו לא ניתן לבצע את התיקון במקום הביקור שהוזמן, ויש צורך לשלוח את המכשיר לתיקון במעבדה מורשית, נתונה לך הבחירה האם להסכים לשליחת המכשיר למעבדה באמצעות הטכנאי שנמצא במקום הביקור או להחליט שאינך מעוניין בתיקון המכשיר. מובהר, כי במקרה בו התקלה שאובחנה שונה מן התקלה שהוזנה בפתיחת הקריאה באתר, וכן אינה ניתנת לתיקון במקום הביקור כאמור, תחויב בעלות ביקור על סך 150 ש”ח כולל מע”מ.
 6. חשוב שתשים לב כי תחויב בעלות ביקור טכנאי על סך 150 ש”ח כולל מע”מ, בכל מקרה בו לא יתבצע תיקון בפועל, לרבות במקרה בו תבחר שלא לבצע את התיקון מכל סיבה שהיא (לדוגמא: במקרה בו ניתנה לך הצעת מחיר במועד ביקור הטכנאי בשל היות התקלה שונה מהתקלה עליה דיווחת או במקרה בו הצעת המחיר ניתנה לך לראשונה במועד הביקור). חיוב בעלות ביקור טכנאי יחול גם כאשר לא תאפשר לטכנאי לבצע את התיקון. בנוסף, תחויב בעלות ביקור טכנאי כמפורט באתר, ככל שלא תאפשר לטכנאי לבצע את התיקון, ככל שלא תאפשר לו את התנאים הקבועים באתר לביצוע התיקונים (לדוגמא: אזור עבודה, תאורה וחיבור לחשמל), במקרה של הזמנת סרק, במקרה בו ההזמנה לא בוצעה על ידי מי שרשאי לכך או במקרה שלא ינכח במקום ההזמנה בגיר.
 7. הסכומים המופיעים באתר ובתנאי השימוש כוללים מע”מ. אם ישתנה שיעור המע”מ ישונו הסכומים בהתאם. תעריפי התיקונים עשויים להתעדכן מעת לעת.
 8. מועד הגעת טכנאי
 9. במהלך ההזמנה תתבקש להזין את שעת הגעת הטכנאי המועדפת עליך מבין השעות אשר יוצגו בפניך.
 10. סטארטאינט בע"מ תנסה לאתר טכנאי שיגיע למקום הביקור המבוקש בטווח השעות שצוין. איננו מתחייבים כי נוכל לספק את השירות בטווח השעות שהוזן. ככל שנוכל לספקו, תקבל מאיתנו הודעה על כך. חשוב לציין כי גם אם קיבלת הודעה בדבר הגעת טכנאי, עשויות להיות תקלות וייתכן כי תקבל הודעה בדבר אי הגעתו.
 11. אנו משתדלים כי הטכנאי יעמוד בזמנים אשר בחרת אך מטבע הדברים, עשויים להתרחש איחורים ועיכובים. הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד סטארטאינט בע"מ או נגד כל צד שלישי בגין איחורים ועיכובים כאמור.
 12. היכן מתבצע התיקון?
 13. התיקון ניתן לביצוע באתר הלקוח בו תואם ביקור הטכנאי ו\או אתרי החברה אשר נותנים שירותי מעבדה.
 14. במסגרת ההזמנה, תתבקש להזין את כתובת המקום שברצונך לבצע את התיקון בו. תשומת ליבך כי מקום זה מחייב קיומם של תנאי עבודה בסיסיים לביצוע התיקון (כגון מקום סגור, תאורה, שולחן בגודל לפחות 100X130 ס”מ וכיוצ”ב). ככל שלא יהיה קיים לפחות תנאי אחד מתנאים אלה, לא יבוצע התיקון ותחויב בעלות ביקור על סך 150 ש”ח כולל מע”מ, כמפורט באתר.
 15. במקרה בו לא ניתן לבצע את התיקון במקום הביקור שנבחר על ידך עקב מורכבות התיקון, תוכל לבחור לבצע את התיקון במעבדה מורשית של סטארטאינט בע"מ ויחול האמור בתנאים אלה ביחס לכך.
 16. מיהם הטכנאים נותני השירותים?
 17. אנחנו נפנה אליך את הטכנאים נותני השירותים על בסיס מומחיותם המקצועית, שיוכם הגיאוגרפי וסימונם כפנויים לביצוע הקריאה.
 18. חשוב לנו שתדע שאנו עושים כמיטב יכולתנו לבחור את בעלי המקצוע והמתאימים ביותר האפשריים. עם זאת, איננו יכולים להיות אחראים על טיב עבודתם, על זמינותם, על מקצועיותם, השכלתם, עמידתם בדרישות החוק או כל עניין אחר הקשור בהם. לסטארטאינט בע"מ אין אחריות ביחס לנותני השירותים ובכלל כך היא אינה אחראית בגין אי עמידתם של הטכנאים בדרישות החוק או בכל דרישה אחרת. כמו כן,
 19. השירותים הניתנים על ידי סטארטאינט בע"מ מוזמנים באתר שלנו ו/או משולמים ישירות לסטארטאינט בע"מ. ככל שתתבצע עסקה בינך לבין נותן השירותים השונה מן העסקה אותה הזמנת באתר או עסקה אשר בגינה לא תשלם ישירות לסטארטאינט בע"מ, הינך מצהיר כי ידוע שעסקה זו אינה קשורה בשום דרך לסטארטאינט בע"מ והיא מתבצעת על אחריותך בלבד.
 20. מידע נוסף לגבי תיקוני מכשירים:
 21. לא לשכוח לגבות את המכשיר!!! שמירת מידע במכשיר או ב- SIM, לרבות אנשי קשר, קבצי מדיה, יישומים, משיבון והודעות (להלן: “המידע”) נועדה לשימוש שוטף בלבד, ולא לאחסון או גיבוי ומומלץ לבצע גיבוי שוטף. הטיפול במכשיר (לרבות בדיקתו או תיקונו) עשוי לגרום למחיקה של מידע השמור עליו. בטרם התיקון עליך לגבות את המידע המצוי על המכשיר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר אם כתוצאה מביצוע התיקון ו/או הבדיקה ו/או ההחלפה, מידע כלשהו אשר נשמר על גבי המכשיר הסלולרי נמחק, ניזוק או נפגם מכל סיבה שהיא. כמו כן, במסגרת תיקון המכשיר תתכן גישה למידע במכשיר. הנך מתבקש למחוק כל מידע רגיש או אישי טרם מסירת המכשיר לתיקון.
 22. לתשומת ליבך, כל תיקון במכשיר עשוי לשנות את רמת ה SAR של המכשיר. למידע נוסף בנושא הקרינה או ה SAR   – הינך מוזמן לפנות לאתר היצרן או לעלון הקרינה באתר  פורום החברות הסלולריות.
 23. קיימים תיקונים (כגון תיקון מסך) אשר עשויים לפגוע באטימות המכשיר ועמידתו בפני מים. כמו כן כאשר קיים סדק/שבר כלשהו במכשיר, במהלך בדיקת המכשיר או תיקונו, עשוי הסדק/שבר להתרחב (לדוגמא – סדק קיים במכשיר עלול להפוך לשבר בעת פתיחתו). הינך מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה ממקרים אלה. כאשר הינך מזמין שירות תיקון במקרים אלו, הינך מאשר לטכנאי לבצע את התיקון בידיעה שמקרים  כאמור עלולים  להתרחש והינך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה מהחברה בגין כל נזק אשר עשוי להיגרם כאמור.
 24. רכישת מוצרים
 1. האתר כולל מגוון הצעות, כגון לרכישת מכשירים ואביזרים (להלן: “ההצעות”). תוקף ההצעות ותנאיהן יפורסמו בסמוך להן ואנו ממליצים לקרוא אותם בעיון.
 2. ההצעות באתר עשויות להיות לזמן מוגבל ואנו רשאים להסירן או לשנותן בכל עת, ללא הודעה מראש. רכישת שירותים מסוימים או משך הזמן למימוש רכישה או שימוש בשירותים מסוימים עלול להיות מוגבל בזמן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים לבטל התקשרות, לרבות מכירה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי השירות או המוצר לרבות המחיר או פרטים אחרים.
 3. השירותים שאנו מציעים ומספקים משתנים לעתים קרובות. כל אימת שהנך עושה שימוש בשירות שהמידע עליו נמצא באתר האינטרנט, נבקשך לבדוק את מחירו העדכני.
 4. ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: רכישת מוצרים ו/או הזמנת שירותים שינויים וביטולם, ביצוע תשלומים, עדכון אמצעי תשלום, הזמנת טכנאי או מתקין, וכיו”ב). מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצעת בפועל.
 5. המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים לאותו מועד בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת, גם בטווח של שעות ספורות.
 6. השלמת הליך מכירה מותנה באישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי נשלח אליך הודעה מתאימה וההזמנה תחשב למבוטלת.
 7. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא ובכלל זאת כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או בשל מילוי פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הפרטים כפי שהוזנו בדף הרכישה וכן רישום העסקה במחשבינו יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה עליך בלבד.
 8. במקרה בו הנך נדרש למסור פרטים – על הפרטים שהנך מוסר להיות מדויקים. מסירת פרטים כוזבים מהווה הטעייה ו/או הפרה יסודית של ההתקשרות.

מידע נוסף לגבי רכישת מוצרים

 1. רכישת מוצרים באתר אפשרית תמורת תשלום בכרטיסי אשראי בלבד. אחריות תנתן למוצרי חשמל ואלקטרוניקה חדשים בלבד, שמחירם עולה על 150 ₪, על פי האמור בכתב האחריות. בכל מקרה, אחריותו של היצרן או מי מטעמו בהתאם לאמור בכתב האחריות, לא תעלה על 12 חודשים ותחול על תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד. האחריות לא תחול על שברים, נזקי רטיבות או נזקי שריפה שנגרמו לציוד וכן לא על נזקים או תקלות לציוד שמקורם באלה: שימוש שלא לפי הוראות היצרן או הוראותינו, רשלנות שלך או של מי מטעמך, לרבות תקלות ברשת החשמל או ברשת התקשורת. כמו כן, אחריות היצרן תשלל במקרה בו בוצע טיפול, תיקון או שינוי בידי מי שאינו מורשה ע”י היצרן.
 2. הנתונים הינם לגבי המוצרים הינם על פי הגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
 3. נפח הזיכרון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון המוצג של הציוד, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות, מערכות ו/או אפליקציות שונות שאינן ניתנות להסרה וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו, לאתר היצרן, ליצרן או ליבואן.
 4. מידע אודות מועד תום תוקפה של אחריות היצרן עבור ציוד חדש שנרכש מאיתנו ואשר הינו טובין כהגדרתו בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006, ניתן לקבל בכל עת באחת הדרכים הבאות: (1) בחיוג ממכשירך למספר *6353 (2) שליחת מסרון ממכשירך עם המספר האלקטרוני המופיע על המוצר למספר *4576
 5. אספקת המוצרים שנרכשו באתר תהיה באמצעות משלוח עד לבית. ככל שנרשם על ידך מען לאספקת המוצר, עליך לוודא כי כל הנמצאים במען זה, מוסמכים על ידך לקבל את המוצר. במידה ואין חניה, על הלקוח לרדת לאסוף את המוצר מהשליח.
 6. שירות המשלוחים מוענק באזורים מסוימים בלבד המתעדכנים מעת לעת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. עלויות המשלוח עשויות להשתנות בהתאם למקום אספקת המוצר. עלות המשלוח תפורט בדף ההזמנה. עלות המשלוח הינה בנוסף לעלות המוצרים שהוזמנו.
 7. בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.
 8. שמירת מידע במכשיר או ב- SIM, נועדה לשימוש שוטף בלבד, ולא לאחסון או גיבוי. כדי להימנע מאובדן המידע, למשל במקרה של אובדן, תקלה, החלפה ותיקון המכשיר, או בעת השבת ה- SIM, אנו ממליצים לבצע גיבוי שוטף של מידע זה. שים לב: טרם מסירת מכשירך לתיקון, מומלץ לבצע גיבוי, שכן המידע עשוי להימחק במהלך התיקון. כמו כן, במסגרת תיקון המכשיר תתכן גישה למידע במכשיר. הנך מתבקש למחוק כל מידע רגיש או אישי טרם מסירת המכשיר לתיקון.
 9. המוצרים העומדים למכירה באתר אינם מיועדים למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 10. המכירה באמצעות האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה נצור עמך קשר ונעדכנך על ביטול ההזמנה.
 11. אחריות

לתשומת ליבך, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך או למכשיר כתוצאה ממתן השירותים. כל סעיפי האחריות המפורטים להלן, הינם בכפוף לסעיפי הגבלת האחריות המופיעים בהמשך פרק זה.

 1. האחריות שלנו בגין התיקונים
 2. לאחר ביצוע התיקון על ידי הטכנאי, תינתן לך אחריות למשך 3 חודשים עבור התיקון שבוצע , בכפוף לאחריות יצרן המכשיר ובכפוף להצגת חשבונית העסקה. האחריות הינה על התיקון בלבד. במקרים הבאים לא תינתן אחריות מכל סוג:
 • נגרם למכשיר נזק חיצוני ו/או פנימי כלשהו לאחר ביצוע התיקון.
 • המכשיר סבל מנזק כלשהו אחר לרבות ליקוי פיזי, תקלה חשמלית, אנומליה או גוף לא תקין (עקום, מעוך, מסובב, שבור וכיו”ב), טרם ביצוע התיקון.
 • נגרם למכשיר נזק עקב שימוש לא הולם ו/או עקב נוזלים שחדרו אליו, לרבות קורוזיה.
 • נגרם למכשיר נזק שמקורו בתוכנה.
 • אובדן מידע או נתונים – איבוד מידע השמור במכשיר.
 • בוצע תיקון נוסף למכשיר, באמצעות טכנאי שאינו מטעם סטארטאינט בע"מ.
 • כפתור בית ו/או סורק טביעות אצבע ו/או מערכת לזיהוי פנים תקולים.
 • תקלה נפוצה הקשורה ליצרן המכשיר (לרבות קריאה חוזרת)
 • מכשיר הכולל ממשק שאינו ממשק המקור מטעם היצרן.
 • נגרם למכשיר או לחלף שהוחלף נזק עקב שימוש באביזר או בחלף שאינו מקורי מטעם היצרן.
 • החלפת מסך למסך חליפי/תואם שאינו מקורי (בידיעת ואישור הלקוח).

התקיימותם של מקרים אלה נתונה לקביעתו הבלעדית של טכנאי מטעם סטארטאינט בע"מ ולא תהיה לך כל טענה ביחס לקביעה זו. אחריות זו מותנית בכך שהתקבל תשלום בגין התיקון ו/או החלפים. לא תחול כל אחריות של סטארטאינט בע"מ לאביזרים אשר יימכרו על ידי הטכנאי או לשירותים שיינתנו שלא באמצעות סטארטאינט בע"מ ואחריות בגין החלפים תהיה בהתאם לאחריות יצרן/יבואן.

 1. הינך מצהיר כי ידוע לך שהחברה אינה מתחייבת, כי ביכולתה לבצע את כל התיקונים הנדרשים בכל המכשירים הסלולריים הקיימים, כי ישנן תקלות מסוימות, אשר לצורך תיקונן תפנה החברה את המכשיר למעבדה מורשית וכי ישנן תקלות אשר אינן ניתנות לתיקון כלל.
 2. אחריות החברה מוגבלת אך ורק לתיקון המוצר (ככל שאכן ניתן לתיקון), החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם לאחריות המפורטת לעיל, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למכשיר ו/או לך ו/או לכל צד שלישי אחר.
 3. האחריות שלנו בגין מוצרים שתרכוש מאיתנו
 4. אחריות בגין מוצרים שנרכשו מאיתנו (כלומר, מוצרים אשר שילמת לסטארטאינט בע"מ ישירות בגין רכישתם) תנתן במקרים בהם הציוד עונה על הדרישות לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס”ו-2006. במידה והינך זכאי לאחריות יצרן עבור ציוד שרכשת מאיתנו תנתן האחריות על פי האמור בכתב האחריות. בכל מקרה, אחריותו של היצרן או מי מטעמו בהתאם לאמור בכתב האחריות, לא תעלה על 12 חודשים ותחול על תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד. האחריות לא תחול על שברים, נזקי רטיבות או נזקי שריפה שנגרמו לציוד ולא תחול על נזקים או תקלות לציוד שמקורם באלה: שימוש שלא לפי הוראות היצרן או הוראותינו, רשלנות שלך או של מי מטעמך, לרבות תקלות ברשת החשמל או ברשת התקשורת (ראה בהרחבה במסמך אחריות תנאי הרכישה באתר).
 5. אחריות – כללי
 6. השירותים מסופקים כמות שהם (“AS IS”) ובהתאם לזמינות הטכנאים של החברה. סטארטאינט בע"מ אינה אחראית לכל מצג ואחריות, מפורשים, מרומזים, או סטטוטוריים, שלא פורטו במפורש בתנאים אלה.
 7. סטארטאינט בע"מ אינה מתחייבת שהשירות ינתן באופן רציף, לא יופרע, יהיה ללא שגיאות ו/או ליקויים כלשהם, יינתן כסדרו ללא הפסקות, יפעל כראוי או שיסופק ללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה או בתוכנה, אצל החברה או הטכנאי מטעמה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות או איזה מהם, יכולותיו, ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך. אין לראות במידע המוצג במסגרת השירות משום התחייבות לנכונותו. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לנזק שייגרם לך כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על מידע שניתן במסגרתו. החברה תהא פטורה מכל אחריות חוזית ו/או נזיקית, ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנמסר לצד שלישי במסגרתו ו/או היעדר גישה לשירות ו/או כל תקלה במסגרתו ו/או אי יכולת להשתמש בו ו/או אי פעילותו מכל סיבה.
 8. מבלי לפגוע באמור לעיל, סטארטאינט בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפיך ו/או כלפי צד ג’ בגין נזק כלשהו, לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף או תוצאתי, ולרבות הפסד הכנסה, הפסד רווחים, ופגיעה במוניטין, שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות, וזאת אף אם סטארטאינט בע"מ ו/או הטכנאי מטעמה היו מודעים או אמורים היו להיות מודעים להסתברות לנזק כאמור. הינך פוטר את סטארטאינט בע"מ במפורש מכל אחריות לנזק כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, אתה מאשר ומסכים כי סטארטאינט בע"מ, לא תישא בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק לרבות, נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטתה לרבות כוח עליון, מעשה או מחדל של הטכנאי מטעמה.
 9. הנך מצהיר ומתחייב לשפות את סטארטאינט בע"מ בגין כל תביעה ו/או פיצוי ו/הוצאות ו/או טענה שיוגשו כנגדה כתוצאה מאי עמידתך בהתחייבויות כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 10. סטארטאינט בע"מ אינה אחראית בכל דרך לדיוק התכנים והשירותים המופיעים באתר, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכיוצ”ב. תכני האתר מוצגים כמות שהם (As Is) בלא כל אחריות או התחייבות שהיא.
 11. אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם, כדי להחליף את חובתו של כל משתמש לבדוק כל נתון או הצעה, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון שגוי.
 12. סטארטאינט בע"מ לא תהא אחראית לקישור שיבוצע בינך לבין נותן השירותים ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
 13. סטארטאינט בע"מ מנסה למנוע המצאותם של תוכנות פוגעניות ומזיקות כדוגמת וירוסים, סוס טרויאני וכיוצ”ב אך היא אינה אחראית לכך והינך מתבקש לעשות שימוש בתוכנות מתאימות ומעודכנות לצורך הגנה על ציודך. סטארטאינט בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מן האמור.
 14. שינויים
 15. כל שירות, סוג תיקון או מוצר שניתן באתר ללא תשלום, ככל שניתן, עלול בעתיד להנתן כנגד תשלום לפי שיקול דעת סטארטאינט בע"מ בכל עת, כמו גם רשאית סטארטאינט בע"מ להוסיף שירותים חדשים, בתשלום או שלא בתשלום וכן לבטל שירותים קיימים בלא הודעה מוקדמת. סטארטאינט בע"מ רשאית לקבוע בכל עת, אילו שירותים יינתנו על ידה, לשנותם (לרבות צמצומם או הרחבתם), בכלל כך היא זכאית להחליט באיזה אזורים יינתן השירות ולאלו מוצרים.
 16. סטארטאינט בע"מ אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן כי שירות כזה או אחר (לרבות סוג תיקון) ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. כמו כן, יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על סטארטאינט בע"מ כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
 17. מבנה האתר, חזותו, תכניו, השירותים שבו, בעלי המקצוע הנכללים בו, הפרסומות וכל עניין אחר בו נתונים לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם, כמו גם תפעול האתר השוטף, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. סטארטאינט בע"מ לא תהיה אחראית לכל טענה ו/או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר האמור או שינויו.
 18. ביטול עיסקה

מדיניות ביטול העסקאות של החברה, מפורטת באתר החברה. בנוסף מצ”ב מספר דגשים בנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק/ עסקת רוכלות:

 1. אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב”עסקת מכר מרחוק”, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים (בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים) מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם.
 1. אם רכשת מאיתנו מכשיר או אביזרים אחרים (שאינם פסידים) בנסיבות של “עסקה ברוכלות” (כאמור), זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לך המכשיר או האביזרים או מיום מסירת המידע הנדרש על פי הדין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; עליך להשיב לנו את המכשיר/אביזרים ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, ומלבד שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 2. בנוסף, זכותנו לחייב אותך בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, אלא אם כן ביקשת לבטל את ההתקשרות בגלל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידנו.
 3. אם הזמנת את השירותים/מוצרים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, מדובר ב”עסקת רוכלות”, זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים (בעסקה עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים) מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.
 4. לתשומת ליבך, הזמנת שירות תיקונים אינה עיסקה מתמשכת, כך שלא ניתן לבטלה במקרה בו התחלנו לספק לך את השירות. זכותך לבטל את השירות קיימת כל עוד הטכנאי לא יצא לכיוון המקום אליו הזמנת את השירות.
 5. לביטול עסקה ניתן לפנות בציון פרטיך כולל ת.ז. ואמצעי התשלום לאחד מאלה: טלפון: 3319* דואר רשום לרח’ המלאכה 15 ראש העין ת.ד 11651; דוא”ל: [email protected] באתר החברה.
 1. רשיונות ושימוש באתר
 2. בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה, סטארטאינט בע"מ מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, בלתי ניתן להמחאה, ללא זכות להענקת רישיונות משנה, לצורך גישה ושימוש באתר סטארטאינט בע"מ והתכנים הכלולים בו. בשימושך באתר הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד, ושלא לבצע בו כל שימוש אשר לא הותר מפורשות בתנאי השימוש, אלא על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא להפר את זכויות החברה ו/או נותן השירות ו/או כל צד שלישי אחר באתר (לרבות בדרך של הורדה בתקשורת – Download). סטארטאינט בע"מ תהא רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני יישארו רכושה של סטארטאינט בע"מ.
 3. במסגרת השימוש באתר אינך רשאי: (1) לעשות כל שימוש אשר פוגע באתר; (2) לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה או כל צד שלישי אחר לרבות באמצעות הסרת כל זכות יוצרים או סימן מסחר רלבנטי; (3) לשכפל, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לתת רישיון, להשכיר, למכור, להעביר, להציג או לנצל באופן כלשהו את השירותים למעט כמותר במפורש על ידי סטארטאינט בע"מ; (4) לעשות די-קומפילציה (Decompilation), להנדס לאחור (Reverse engineering) או פעולות אחרות אשר נועדו להתחקות אחר קוד המקור של האתר; (5) להעביר באמצעות האתר כל וירוס, תולעת, באג, או כל קוד או קובץ מחשב אחר אשר מזיק ו/או נועד להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו; (6) לנסות להשיג גישה לא מורשית לכל פן שהוא בשירותים או למערכות או לרשתות הקשורות אליהם או לפגוע בהם; (7) לעשות שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; (8) לפגוע בפרטיות צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים באתר.
 4. קניין רוחני
 5. כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים (לרבות מאגר נתוני בעלי המקצוע הרשומים אצלו שייכות לסטארטאינט בע"מ בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמתה מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.
 6. חל איסור על פי דין לעשות כל שימוש או להעתיק, לשכפל, להציג, להפיץ, להשתמש או להתיר שימוש לצד שלישי כל תוכן מוגן מתכני האתר, לרבות מאגר הנתונים אודות נותני השירותים. מובהר כי שימוש במידע על מנת ליצור מאגרי מידע חלופיים אסור בתכלית האיסור ומהווה הפרת הסכם והפרת זכויות יוצרים.
 7. חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעולות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:
 8. הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא “רובוט”) לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר.
 9. איסוף כל מידע שהוא על בעלי המקצוע שרשומים לאתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא”ל שלהם וכו’).
 10. כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק “מיסגורו” באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר ובכתב).
 11. פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר.
 12. סטארטאינט בע"מ רשאית, בכל עת, למנוע מכל משתמש ו/או בעל מקצוע את השימוש באתר ו/או בחלק ממנו ו/או לבטל כל גישה לאתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורל במתן הודעה מוקדמת. סטארטאינט בע"מ רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה כאמור ובמיוחד (אך לא רק) אם הפרת את תנאי שימוש אלה, את הוראות הדין, גרמת נזק לאתר או סיכנת אותו בדרך כלשהי, באופן שעלול לפגוע בפעילות האתר, משתמשיו או מפעיליו. אין בפעולות שתבצע סטארטאינט בע"מ כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה לפי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתנאי שימוש אלה.
 13. פניות
 14. אתה מוזמן להתקשר אלינו באמצעות מספרי הטלפון הבאים: 033752777. מספרים אלה עומדים לשימושך גם לצורך פניות בנושא עיון מכח סעיפים 13,14 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 15. אנו מפנים את תשומת ליבך כי הפרטים שברשותנו (לרבות מספרי הטלפון וכתובות הדוא”ל) ישמשו אותנו למשלוח דברי פרסומת למגוון השירותים המוצעים על ידנו (הנך מוזמן גם לתת לנו הסכמה ייעודית המאפשרת מגוון פניות רחב יותר).
 16. במידה ואינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות SMS, מייל, פקס והודעת חיוג אוטומטית, הינך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל עת ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלו.
 17. שונות
 18. בכל מקום בתנאי שימוש אלה בו מפורטת אחריות החברה, הכוונה היא לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, יועציה, מפעילי האתר וכן כל מי שבא מטעמה.
 19. סטארטאינט בע"מ רשאית לחסום את השימוש שלך ו/או גישתך לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באתר , לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק או הסבר.
 20. בשימושך לא תגרום מטרד, הצקה, הפרעה או נזק לרכוש, בין אם לחברה, בין אם לנותן השירות ובין אם לכל צד שלישי.
 21. סטארטאינט בע"מ תהיה רשאית להעביר לאחר את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תנאים אלה, בשלמותם או בחלקם, ובתנאי שזכויותיך על פי תנאים אלה לא יפגעו כתוצאה מההעברה. היה ויתקיימו התנאים האמורים לצורך התרת ההעברה, ניתנת בזאת הסכמתך להעברה כאמור ולכך שיימסרו כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי סטארטאינט בע"מ בקשר עם אספקת השירות שלך.
 22. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה, על המסמכים הנזכרים בהם או הקשורים מהם ועל הנובע מהם. מקום השפוט הייחודי בכל הקשור בתנאי השימוש והנובע מהם הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

מדיניות הפרטיות

 1. מבוא:
 • אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותינו. מטרת מסמך מדיניות פרטיות זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים והעיבודים שנעשים ושעשויים להיעשות בו והעברתו לצדדים שלישים. כמו כן נספק מידע ביחס לזכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך. פעולות אלו נעשות על ידנו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) התקנות שהותקנו מכוחו, ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות החלות עלינו, לרבות הרישיונות מכוחם אנו פועלים.
 • מסמך מדיניות זה ינוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • כאשר נשתמש במסמך מדיניות זה במונח “מידע” או “מידע אישי”, הכוונה לידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליה. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה (כמו למשל נתונים אגרגטיביים (מצרפיים)) ואינה חלה על תאגידים.
 • מדיניות פרטיות זו חלה הן על לקוחות והן על משתמשים (לפי הקשר הדברים), ואינה חלה על עובדי החברה, מועמדים לעבודה בה, נותני השירותים לחברה וספקיה.
 • סטארטאינט בע"מ מציעה מגוון שירותים ומוצרים. מדיניות פרטיות זו באה להוסיף על הוראות פרטניות שנמסרו לך, למשל במסגרת הסכמי התקשרות שלך עם החברה, תנאי השימוש של שירותים, אפליקציות, באתרי אינטרנט, הסכמות פרטניות להן הסכמת כיו”ב.
 • ייתכן שנעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. מסמך המדיניות המעודכן יכנס לתוקף במועד פרסומו באתר סטארטאינט בע"מ.
 • אין עליך חובה חוקית למסור לנו מידע, אך אם תסרב למסור לנו מידע יתכן שלא נוכל לספק לך שירות.
 1. סוגי המידע שאנו אוספים:

סטארטאינט בע"מ מספקת מגוון שירותים ובכללם גם שירותי תיקונים למוצרי תקשורת (כגון: שירות תיקונים למכשירי טלפון ניידים ועוד) וכן משווקת ומספקת מוצרי תקשורת ומוצרים נלווים להם (כל מגוון השירותים יכונו להלן: “השירותים”). השירותים מסופקים על ידי סטארטאינט בע"מ ו/או על ידי צדדים שלישיים מטעמה. במסגרת זו, סטארטאינט בע"מ אוספת, מחזיקה ומעבדת פרטי מידע שונים לגבי לקוחותיה. מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לשירותים ולמוצרים המסופקים. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף:

 • פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים – נתונים אלו עשויים לכלול לדוגמא: שם, מס’ זהות, סיסמאות, כתובות מגורים, עבודה, דואר ודואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מקום עבודה ו/או מסגרות ארגוניות ומקצועיות, מגדר, מעמד אישי, שפה, דת, מצב משפחתי. כמו כן יתכן כי סטארטאינט בע"מ תאסוף מידע אודותיך כאשר תשיב על שאלות לצורך זיהוי ואבטחה וכאשר תפנה לשירות הלקוחות של החברה (לרבות הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן).
 • מידע פיננסי וכלכלי  לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, מידע בקשר לתשלום/ אי תשלום חשבונות, מצב סוציואקונומי, נכסים רכוש וכיוצ”ב.
 • מידע פומבי ומידע שניתן לשימוש על-פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ממאגרי מידע אחרים ומידע שפורסם באופן פומבי כגון באמצעי מדיה שונים, באינטרנט או ברשתות חברתיות וכיו”ב.
 • מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע, תחומי עניין, ערוצים ותוכניות מועדפות וכיוצ”ב.
 • מידע על מיקום – מידע בעניין המיקום בו נעשה שימוש בשירות, לרבות מיקום מכשירים, כתובת מגורים, כתובת עבודה, כתובות נוספות בהן נעשה שימוש בשירותים וכיוצ”ב.
 • מידע בנוגע לשימוש בשירותים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לשימושים שהנך עושה בשירותים השונים שמספקת החברה כדוגמת התיקונים שהוזמנו על ידך, המוצרים שנרכשו על ידך, שימושים ברשתות האינטרנט, באתרים ובאפליקציות, וכו’ (לדוגמא: סוגי השירותים, היקף השימוש, כתובות IP, מיקום וזמני השימוש, דפוסי שימוש, מידע שנקלט מהדפדפן או הטלפון הסלולרי או כל ציוד אחר, הציוד והתשתיות בהן נעשה שימוש, צדדים שלישיים באמצעותם נעשה שימוש בשירותינו, וכיוצ”ב).
 • מידע אודות ציוד לרבות מכשירי קצה – מידע זה עשוי לכלול פרטים אודות ציוד מסוגים שונים (כגון מכשירי קצה ורכיבים שונים) כדוגמת ציוד אשר נעשה בו שימוש בשירותי החברה או על ידך, ציוד אשר סופק על ידי החברה או נרכש ממנה. המידע לגבי ציוד זה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הציוד ולסוג השירות והוא עשוי לכלול לדוגמא את דגם המכשיר, מספר כרטיס ה- SIM , סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מידע מזהה כמו מספר סידורי וכתובת ציוד תקשורת (MAC), מידע הנמצא על הציוד כגון יישומים ותוכנות וכן מערכות בהן נעשה שימוש, זמני השימוש במכשיר וכיו”ב.
 1. איסוף המידע:

סטארטאינט בע"מ אוספת מידע ישירות מהלקוח, מציוד הקצה, מהשימושים,  ומצדדים שלישיים. כך למשל:

 • מידע שהנך מספק – סטארטאינט בע"מ תאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים בין השאר במועד רכישה של מוצרים ושירותים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.
 • מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה מצטרף או משתמש בשירותים ובציוד, לרבות באתר סטארטאינט בע"מ ובאפליקציות, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי המערכות של סטארטאינט בע"מ ושל צדדים שלישים המעורבות באספקת השירותים. כמו כן, שיחות לשירות הלקוחות עשויות להיות מוקלטות באופן אוטומטי, ומתקני החברה עשויים להיות מוגנים במצלמות אבטחה.
 • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – סטארטאינט בע"מ מקבלת מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל: חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, חברות תקשורת, קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים, ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, סטארטאינט בע"מ עשויה לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים.
 1. סטארטאינט בע"מ תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי הארוך. על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר מעבר לפרק הזמן הדרוש, סטארטאינט בע"מ מקיימת בחינות תקופתיות ומוחקת מידע עודף אשר אינו דרוש לה יותר.
 1. השימוש במידע:

המידע שסטארטאינט בע"מ אוספת משמש למגוון צרכים. בין היתר כדי לספק לך ולאחרים שירותים, כדי להתאים אישית את השירותים, כדי לנתח, לנהל, לפתח, לייעל ולשפר את השירותים, המערכות השירות והשיווק לכלל הלקוחות או חלקם, כדי לנהל תקשורת עם לקוחות בנושאים שונים (לרבות בדרך של דיוור ישיר), כדי לבצע עיבודים של המידע לצרכי סטארטאינט בע"מ או לצרכי צדדים שלישיים, כדי לציית לכל דרישה חוקית וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של סטארטאינט בע"מ. בין היתר נשתמש במידע למטרות הבאות (החלוקה לסעיפי משנה הינה מטעמי נוחות בלבד):

 • תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות ובכלל זאת:
 • אספקת שירותים, תפעולם והתאמתם לצרכיך ולמאפייניך לרבות מתן המלצות (לדוגמה: בהתאם למיקום, בהתאם לציוד בו נעשה שימוש, או בהתאם לדפוסי השימוש).
 • חיובים, עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים בגין שירותים שסופקו לך על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים, וכן בדיקת אשראי ודירוג פיננסי.
  • תקשורת עם לקוחות, שיווק ופרסום ובכלל זאת:
 • תקשורת אתך ועם אחרים (לרבות בדיוור ישיר) לצרכים שונים ובכללם צרכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים קיימים וחדשים ויידועך בנושאים שונים לרבות יידוע שאנו מחויבים או רשאים על-פי דין לשלוח, ומידע אחר והכל בנושאים הקשורים לסטארטאינט בע"מ או לצדדים שלישיים. התקשורת ביננו תבוצע באמצעים אלקטרוניים (כגון דוא”ל, שיחוח, וכיוצ”ב), בדואר, במסרונים, במערכת חיוג אוטומטית, ובכל אמצעי תקשורת אחר.
 • מתן שירות וביצוע פעולות שיווק, מכר ושימור.
 • כפוף להוראות כל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982) אנו עשויים לשלוח לך תכנים פרסומיים שיווקיים ומידע נוסף המבוססים, בין היתר, על מאפייניך האישים (כגון סוג המכשיר שבבעלותך, שפת דיבור מועדפת, שירותים שצרכת, שימושים שעשית, מיקומך ואתרי אינטרנט בהם ביקרת).
 • טיפול בפניות, תלונות, תקלות ומענה לשאלות שתפנה אלינו.
  • ניהול, בקרה פיתוח ושיפור הפעילות, השירותים, השיווק והמערכות ובכלל זאת:
 • ביצוע פעולות ניהול בקרה ושיפור לכלל מערכות החברה.
 • פיקוח ובקרה על היקף ואופן השימוש בשירותים השונים.
 • שיפור השירותים, המוצרים וכלי השיווק ופיתוח מוצרים חדשים (לרבות באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים.
 • עיבוד המידע וניתוחו ובכלל כך שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים לגבי השימושים של לקוחות סטארטאינט בע"מ ואחרים בשירותים ובמוצרים שנועדו בין היתר לצורך ניתוח והבנה של קהל המשתמשים, העדפותיו וצרכיו ולצורך שיפור חווית השירות, וכן נועדו לצורך אספקת שירותים לטובת צד שלישי המושתתים על עיבודי המידע כאמור.
 • לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם מניעת הונאות ושימוש לרעה .קיום נהלים ומדיניות, כגון הקלטות, ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
 • שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שסטארטאינט בע"מ רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.
  • מניעת הונאה, אבטחת מידע, ופעולות התממה ובכלל זאת:
 • ביצוע פעולות בקרה ואבטחת מידע לצרכים שונים לרבות הגנה על מידע אישי ומסחרי, הגנה על המערכות מפני התקפות וניצול לרעה, והבטחת פעילות תקינה של המערכות
 • איתור מניעה וטיפול במקרים של גניבה, הונאה, פעילות שלא בהתאם לנהלי החברה, שימוש לרעה, פעילויות שאינן חוקיות ופעילויות האסורות לפי תנאי השימוש ו/או הסכמי ההתקשרות, ובכלל כך זיהוי מקרים ופעולות בעלי דפוסים חריגים או שונים.
 • ביצוע פעולות עיבוד לצורך התממת מידע אישי, כולל אנונימיזציה, פסאודונימיזציה, ואגרגציה במידע לצורך ניתוח, מחקר שיווק ופיתוח (לטובת סטארטאינט בע"מ וצדדים שלישיים), ובקרה.
 • לצרכי אימות וזיהוי שלך.
  • מטרות משפטיות ובכלל זאת:
 • ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות שסטארטאינט בע"מ נדרשת לבצע על-פי דין, כולל דרישות של רשויות מקומיות ו/או זרות אם סטארטאינט בע"מ סבורה שעליה להיענות לדרישה.
 • מסירת מידע לבעלי סמכות (כגון רשויות שלטון ואכיפת חוק).
 • מסירת מידע לפי צווים שיפוטיים (בכל סוגי ההליכים) ושלטוניים.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים ועל זכויות משפטיות של סטארטאינט בע"מ ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ואכיפת הסכמים.
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.
 1. העברת מידע לקבלני משנה, לרשויות, לחברות קשורות, וצדדים נוספים:

השירותים המוצעים על ידי סטארטאינט בע"מ עשויים להיות מסופקים במשותף עם חברות אחרות. אנו עשויים להעביר את המידע שנצבר וייצבר לגביך, תוך כדי הרישום והשימוש בשירותים או חלק ממנו, בין תאגידים קשורים ולצדדים שלישיים (בארץ ובחו”ל) וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי דין, בהתאם להרשאתך, או על-פי מסמך מדיניות זה. המידע שיועבר ישמש, בין השאר, לצורך טיוב והוספה למידע הקיים כבר במאגר המידע הרלוונטי. המידע המטויב יישמר במאגרי המידע הממוחשבים של כל אחד מתאגידי הקבוצה ו/או במאגר המידע המאוחד.

אנו מתחייבים לנקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח כי צד שלישי המקבל מידע יתחייב לשמור עליו  כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.

מידע יועבר לגורמים כדוגמת אלו:

 • קבלני משנה, ספקים וחברות תקשורת כגון:
 • לחברות תקשורת או ספקי שירותים אחרים, לשם אספקת שירותים, התחשבנות וגבייה.
 • לצדדים שלישיים הפועלים כספקים ו/או כנותני שירותים של סטארטאינט בע"מ ו/או בשיתוף פעולה איתה ואשר מעניקים לחברה שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לסטארטאינט בע"מ לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות.
 • לספקים חיצוניים עימם סטארטאינט בע"מ תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו לסטארטאינט בע"מ להפוך את המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי וזאת לטובת שימושים בעבור סטארטאינט בע"מ וצדדים שלישיים.
 • לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים המספקים לך שירותים ומוצרים לבקשתך, כגון ספקים שמספקים לך שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.
 • לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.
  • מיזוגים העברת עסקים והמחאת זכויות:
 • בכפוף להוראות הדין, סטארטאינט בע"מ תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של סטארטאינט בע"מ (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ”ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלשי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על סטארטאינט בע"מ וכמפורט במדיניות פרטיות זו.
 • נהיה רשאים להעביר מידע אודותיך בכל מקרה בו מותר סטארטאינט בע"מ על פי דין להמחות את חיוביה או זכויותיה לאחר.
  • רשויות אכיפת החוק, הליכים משפטיים, צווים שיפוטיים, ולפי סמכות חוקית לרבות:
 • סטארטאינט בע"מ תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל לאדם או לגוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות (לרבות כתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.
 • סטארטאינט בע"מ תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמא במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לברור מחלוקות שסטארטאינט בע"מ צד להם.
 • אם הדין מחייב או מתיר זאת, או אם סטארטאינט בע"מ תאמין בתום לב כי מדובר במקרה חירום והדבר דרוש לשם הגנה עליך או על אחרים, מידע לגביך (לרבות פרטי קשר ומיקומך ככל והוא ידוע לסטארטאינט בע"מ) יימסרו לגורמים המתאימים (למשל משטרת ישראל).

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים נתונים אנונימיים ו/או אגרגטיביים ו/או אשר אין בהם כדי לזהות באופן סביר אדם מסוים. סטארטאינט בע"מ רשאית להפוך מידע אישי לאנונימי לצורך מחקר, סטטיסטיקה, ושירותי ניתוח ועיבוד לטובת סטארטאינט בע"מ או לטובת צד שלישי.

לתשומת ליבך, קיימים מקרים בהם השירותים כרוכים בהתקשרות ישירה בינך לבין צד שלישי. במקרה זה העברת המידע על ידך לצד שלישי הינה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם צד שלישי. מדיניות זו לא תחול על איסוף המידע  על ידי  הצד השלישי, ולסטארטאינט בע"מ  אין כל אחריות לכך. על כן, בכל מקרה בו מובאים לידיעתך תנאי שימוש או מדיניות של צד שלישי כאמור, וכן בכל מקרה בו הינך מתבקש להסכים לתנאים אלו (כגון במסגרת הורדת אפליקציה או התקנת תוכנה) אנו ממליצים לקרוא אותם בעיון, ובכלל כך את התנאים הנוגעים למדיניות הפרטיות של הצד שלישי, המידע שהוא נחשף אליו והשימושים שנעשים בו. לדוגמא, במקרה והינך רוכש מכשיר טלפון, הפעלת המכשיר וההתקשרות עם ספק התקשורת ו/או עם ספק מערכת ההפעלה של המכשיר (כגון: גוגל, מיקרוסופט או אפל) הינם בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, תנאים אלו (ולא מדיניות פרטיות זו) הם אלו שמסדירים את שימושיך, והעברת המידע נעשית על ידך ישירות, ללא שלסטארטאינט בע"מ קיימת אחריות כלשהי.

 1. פרסומות, דיוור ישיר ואמצעי קשר:

נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון ערוצים, וזאת גם על בסיס הפרטים המזהים שנתת לנו, לרבות אמצעי הקשר. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו ו/או מטעם ספקים או צדדים שלישיים, לרבות בדיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפייניך האישיים). כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן הודעות שאנו חייבים  לשלוח על-פי דין, ו/או על פי הנחיות רגולטורים.

פנייה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת שסטארטאינט בע"מ תמצא לנכון, לרבות באמצעות החשבונית, בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, חייגנים, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, פקס, רשתות חברתיות, ואמצעים נוספים.

הנך רשאי לפנות לשירות הלקוחות שלנו כדי להגדיר את העדפותיך במסגרתן יוגבלו חלק מהפניות אליך. למידע בדבר אופן בחירת ההעדפות אנא ראה סעיף 12  להלן.

לתשומת ליבך, ההעדפות העומדות לבחירתך מתייחסות רק  לחלק מסוגי הפניות וסוגי הערוצים. לדוגמא:

 • אנו נהיה רשאים לשלוח אליך הודעות שעלינו לשלוח על-פי דין ו/או על פי הנחיות רגולטורים,  או כל הודעה אחרת  שהחוק מאפשר לנו  לשלוח על אף העדפותיך.
 • אנו נהיה רשאים לשלוח אליך דברי פרסומת בערוצים שאינם ערוצים לגביהם הנך רשאי להודיע מכח הדין על סירוב, כמו למשל באמצעות הדואר.
 1. שימוש בקוקיות(Cookies) וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי באתרי אינטרנט:

כדי לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אותם מילאת בעבר, סטארטאינט בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (“Cookies“) שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons Pixels, משואות רשת,  SDK ועוד) (להלן: “טכנולוגיות איסוף אוטומטי“). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע אחר או לבצע פעולות כלשהן במחשב או בטלפון הנייד שלך. חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב.

טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לסטארטאינט בע"מ לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ובאפליקציות ולשפר את חווית הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות את סטארטאינט בע"מ בכדי לשפר פעולות שיווקיות באתר האינטרנט ו/או באפליקציות. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לסטארטאינט בע"מ לאסוף ולאפיין נתונים שונים אודות הלקוחות ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, הפרסומות אליהם נחשפת, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי סטארטאינט בע"מ ו/או באמצעותה ו/או בקשר איתה.

לצורך כך טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתרים ובאפליקציות  וכן מידע אודות המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום, ועוד.

סטארטאינט בע"מ עושה שימוש במספר  טכנולוגיות איסוף אוטומטי: למידע נוסף על האופן בו נאספים הנתונים  וכן על השימוש בהם, הנך מוזמן לעיין כדוגמא ב-

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://www.facebook.com/policies/cookies https://www.google.com/analytics/terms/us.html?  https://www.appsflyer.com/privacy-policy

רשימה זו אינה ממצה, וסטארטאינט בע"מ עושה שימוש, כאמור, בטכנולוגיות איסוף מידע נוספות.

סטארטאינט בע"מ עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציות לצורך פרסום שירותיהן (להלן: “החברות המפרסמות”). פרסום התוכן על-ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש טכנולוגיות איסוף אוטומטי. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של סטארטאינט בע"מ.

כמו כן, יתכן וסטארטאינט בע"מ תבחר לפרסם מידע אודותיה באתרים ואפליקציות שונים בהם תבקר, ולעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע וסטארטאינט בע"מ עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך. סטארטאינט בע"מ אינה אחראית לתפעול האתרים האחרים בהם תגלוש או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.

אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או מכשיר הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף האוטומטי יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

 1. אמצעי אבטחת מידע והצפנה:

סטארטאינט בע"מ נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, ולמניעת חדירה בלתי מורשית אל המידע. סטארטאינט בע"מ משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במערכות שלה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת סטארטאינט בע"מ באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.

אבטחה יעילה תלויה גם בך. לכן, אנו ממליצים לך לנקוט בפעולות שונות כדי להגן על המידע האישי אודותיך. יודגש כי האמור להלן הינו המלצות חלקיות בלבד, ואינו אמור להיות מידע ממצה לגבי הגנה על המידע האישי:

 • הגנת פרטי ההתחברות – במקרים בהם נתנו לך או הוגדרו על ידך שם משתמש וסיסמה, שבאמצעותם תוכל לקבל מידע פרטי הנוגע אליך (כדוגמת כניסה לאזור אישי באתר או לאפליקציה), עליך לשמור על פרטים אלו ולהימנע ממסירתם לאחר ולשנות את סיסמתך מפעם לפעם. אתה האחראי לשימוש שייעשה בשם המשתמש שלך ובסיסמתך, גם במקרים של שימוש על-ידי אחר ללא הסכמתך (כולל במקרה שייעשה שימוש בפרטים אלה לצורך רכישת שירותים מסטארטאינט בע"מ).
 • ייתכן כי גורמים שונים ינסו להשיג את פרטי ההזדהות שלך במרמה. למשל על-ידי פניה אליך בהודעת דואר אלקטרוני מזויפת תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של סטארטאינט בע"מ או באמצעות אתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי של סטארטאינט בע"מ. בדרך זו מנסים גורמים אלו שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך.
 • עליך לשים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות אליך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, מומלץ להעביר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). בכל מקרה של ספק, עליך להיכנס לאתר הרשמי של סטארטאינט בע"מ באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני 
 • עדכון כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני – אם כתובת המגורים ו/או כתובת דואר האלקטרוני שלך הידועות לסטארטאינט בע"מ אינן עדכניות, דיוורים עם מידע אישי ישלחו לכתובת לא מעודכנת. עליך לעדכן אותנו על שינוי כתובת המגורים ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
 • הגנה על מכשיר הקצה – ציוד קצה נגוע בתוכנה זדונית עשוי לאפשר לאחר גישה למידע אישי לרבות שליחתו לאחרים. מומלץ לנקוט באמצעי אבטחה נוספים, כגון שימוש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש בתוכנות אבטחה (חומת אש, אנטי וירוס וכו’), התקנת העדכונים הזמינים למערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש מושכל ברשת האינטרנט (לדוגמה הורדת תכנים מקורות אמינים בלבד), שימוש מושכל ברשתות חברתיות (לדוגמה מומלץ שלא לחשוף פרטים אישים ברשתות חברתיות) וכיו”ב. אמצעי האבטחה שסטארטאינט בע"מ נוקטת בהם נועדו להגן בעיקר על המערכות של סטארטאינט בע"מ.
 • לצורך מתן השירותים אפשר שתידרש למסור נתוני זיהוי, כגון נתונים הנוגעים לאמצעי התשלום שמסרת לנו. עליך לפנות מידית לשירות הלקוחות של סטארטאינט בע"מ בכל מקרה בו התעורר חשש כי פרטי הזיהוי שלך או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות.
 1. שימוש במערכות עיבוד מידע מתקדם לצרכי סטארטאינט בע"מ ולצרכי צדדים שלישיים:

במסגרת פעילותה השוטפת, מגיע לידי סטארטאינט בע"מ מידע אודותיך כמתואר במדיניות פרטיות זו. כלי ניתוח מידע מתקדמים מאפשרים לנתח ולעבד את המידע. סטארטאינט בע"מ תאסוף, תשתמש ותעבד את המידע שברשותה לרבות המידע הנאסף אגב או עקב פעילות המשתמשים במסגרת השירותים (כגון נתוני מיקום או נתוני גלישה). את הניתוח תעשה סטארטאינט בע"מ בעצמה או באמצעות קבלני משנה או צדדים שלישיים אחרים, לאחר שסטארטאינט בע"מ תנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים.

מידע זה ישמש לפעילותה של סטארטאינט בע"מ בהתאם לאמור במסמך מדיניות פרטיות זה.

 1. מדיניות הפרטיות של סטארטאינט בע"מ לא חלה על אתרים מקושרים (Links) :

אתר האינטרנט של סטארטאינט בע"מ עשוי לכלול  קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. סטארטאינט בע"מ איננה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לגבי שירותי החברה, אלא אם נקבעה מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

 1. זכויותיך, אפשרויות בקרה וציון העדפות שימוש במידע אודותיך:

הדין הישראלי מעניק לך זכויות מסוימות ביחס לניהול מידע אישי, סטארטאינט בע"מ המכבדת את פרטיותך מאפשרת לך לממשן. לצורך כך הקמנו צוות שאחראי לטפל בנושאי הגנת הפרטיות. ניתן לפנות לצוות זה באמצעות הדוא”ל בכתובת [email protected]  חשוב לנו שתדע כי הזכויות הנוגעות למידע אישי הינן יחסיות בדרך כלל. כל בקשה שתפנה אלינו תיבחן בהתאם לדינים הרלוונטיים, ואנו נודיעך על תוצאות בחינה זו ונפעל בהתאם. 

 • דיוור ישיר ודברי פרסומת – אתה רשאי לבקש להימחק מדיוור ישיר (דיוור על בסיס מאפיינים אישיים מסוימים, בהתאם לחוק), בכל אמצעי הדיוור. לצורך כך ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו. אנא הקפד לציין בפנייתך את פרטי הזיהוי הנדרשים.

אתה רשאי לבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 באמצעות הודעות אלקטרוניות, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת.

לצורך כך ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו. אנא הקפד לציין בפנייתך את פרטי הזיהוי, את מספר הטלפון או המייל לגביהם הינך פונה  ואת הרשימה לגביה מתבקשת ההסרה.

כמו כן, הינך יכול לבצע הסרה  באמצעי ההסרה המפורט בכל דבר פרסומת אשר ישלח מאתנו. במקרה זה ההסרה הינה לגבי אותו ערוץ.

 • קוקיות ורשתות פרסום של צדדים שלישיים – תוכל למנוע קבלה של קוקיות באמצעות האפשרויות המוצעות על ידי דפדפנים או חלק ממערכות ההפעלה. שינוי ההגדרות הוא באחריותך (שים לב כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים, או יחייבו הזנה מחדש של פרטי ההתחברות שלך). כמו כן, שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש באתריהם.
 • זכות העיון במידע ותיקונו – אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו. לצורך כך ניתן לפנות בכתב בצירוף העתק מתעודת הזהות שלך אל שירות הלקוחות שלנו בכתובת דוא”ל [email protected] ולפרט את המידע בו הנך מבקש לעיין ו/או לגביו נדרש תיקון. ככל שהמידע בו מבוקש לעיין ו/או לגביו נדרש תיקון מתייחס לאדם המצוי בהשגחת אפוטרופוס, יש לצרף לבקשה אישור רלוונטי.

זכות העיון כפופה להוראות החוק ולזכויות של אחרים מלבדך (לדוגמא, אם מתן זכות העיון עלולה לפגוע בפרטיות של צד שלישי, למשל: בצילום ממצלמת אבטחה או בקשת משתמש לעיון ללא אישור הלקוח הרשום). סטארטאינט בע"מ עשויה שלא למלא אחר בקשתך לעיין במידע אודותיך (כולו או חלקו) או למלאה בצורה מוגבלת.

 1. הודעות בדבר שינויים:

סטארטאינט בע"מ שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכלל ובמדיניות פרטיות זו בהתאם לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן המפרט את מדיניות פרטיות והאבטחה. עליך לשים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליך.

 

שימוש בעוגיות

אתר זה מבצע שימוש בעוגיות לטובת מתן חווית משתמש מירבית.